“MASKEN HAR BLIVIT EN DEL AV DEN JAG ÄR IDAG, SÅ DET ÄR DEN MASKEN JAG HÅLLER PÅ ATT TA AV” EN KVALITATIV STUDIE OM KLIENTERS UPPLEVELSE AV KRIMINALVÅRDENS BEHANDLINGSPROGRAM ONE-TO-ONE.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Kriminalvården erbjuder sina klienter behandlingsprogram vilket syftar till att minska återfall i brott. Tidigare forskning har främst undersökt behandlingsprograms effekt på återfall i brott, och få om klientens upplevelse av programmen. Denna studie syftar därför till att undersöka klienternas upplevelse av det KBT-baserade behandlingsprogrammet One-to-One (OTO) som erbjuds på Kriminalvårdens anstalter. Dessutom undersöks huruvida klientens självbild förändrats genom OTO, då behandlingsprogrammet syftar till att förändra tankesätt och beteende. Sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer utfördes med personer som tidigare suttit på anstalt och genomfört behandlingsprogrammet där. Analysmetoden som använts för att analysera studiens datamaterial är systematisk textkondensering. Studien kom fram till att majoriteten av respondenterna upplevt behandlingsprogrammet OTO som ett bra program. Respondenterna berättade att de fått något positivt utav programmet, såsom insikt till deras tidigare kriminella tankesätt och beteende. Vidare var upplevelsen av att ha en engagerad och stöttande programledare viktigt för nästan samtliga respondenter. De negativa upplevelser vilket framkom var att ångestfyllda känslor uppstod genom insikten till deras tidigare beteende. Fem av sex respondenter upplevde att deras sätt att se på sig själva, förändrades genom OTO. Studiens slutsats är därför att OTO upplevs av klienterna som ett bra program och att, med en engagerad programledare, ges klienterna möjligheter till att förändra sina kriminella tankar, beteende och identitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)