Rörlig infografik : Ett sätt att sticka ut i flödet

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

Sammanfattning: Denna studie syftar till att undersöka hur ideella organisationer kan använda sig av rörlig infografik i sin marknadsföring på sociala medier för att väcka uppmärksamhet och intresse kring sitt arbete. Studien har gjorts i samarbete med den ideella organisationen Hand in Hand och praktiska exemplen har utformats baserat på Hand in Hands verksamhet. Målet är att organisationens målgrupp ska förstå effekten av arbetet, få kännedom om hur de arbetar samt känna engagemang och/eller en vilja att veta mer. För att göra det har ett koncept och designmanéer utformats. Studien inleddes med en förstudie i tre delar. Detta för att få en större förståelse för Hand in Hand som verksamhet, undersöka liknande koncept på sociala medier samt få en uppfattning om den givna målgruppens syn på; innehåll på Instagram, ideella organisationer och hur information presenteras. Därefter genomfördes en designprocess med utgångspunkter från förstudie och tidigare forskning. Flera koncept utformades och värderades för att komma fram till ett koncept att arbeta vidare med. Därefter utformades praktiska exempel av det valda konceptet, vilket innefattade att ta fram manus, storyboard, design och animering. Värdering av de slutgiltiga praktiska exemplen gjordes genom fem semistrukturerade intervjuer med tillhörande efter-enkät. Studien resulterade i ett designkoncept för rörlig infografik för Hand in Hand. Konceptet är utformat utifrån målgruppen och för att fånga uppmärksamhet och väcka intresse för organisationen och deras arbete på sociala medier. Genom användning av illustrerad grafik och rörligt material kan uppmärksamhet fångas då det idag är relativt nytt på sociala medier och gör att det sticker ut i flödet. I konceptet väcks ett intresse genom kontinuerlig rörelse och skapande av en historia, vilket gör att mottagaren vill veta mer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)