Utveckling av en mobilapplikation som stimulerar fysisk aktivitet bland människor med autismspektrumtillstånd

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Ergonomi och aerosolteknologi

Sammanfattning: Lunds kommun utforskar möjligheter för ett digitaliserat samhälle och därför bestod detta arbete av en behovskartläggning inom kommunens LSS-verksamhet unIkT. Kartläggningen involverade personer med autismspektrumtillstånd där deras väsentliga behov som saknade stöd, skulle tillfredsställas med hjälp av en digital lösning. Datainsamlingen inkluderade bland annat intervjuer och brainstorming med unIkT samt Autism & Aspergerförbundet. Därefter användes affinitetsdiagram för att skapa struktur i data och för att hitta betydelsefulla behov bland deltagarna på unIkT. Resultatet från analys av data visade att det fanns två viktiga behov bland deltagarna. Det första behovet var att förbättra den psykiska hälsan. Därtill behövde deltagarna även bli bättre på att hålla sig fysisk aktiva. Arbetets slutmål blev alltså att utveckla en lösning för att tillfredsställa behovet gällande fysisk aktivitet. På så sätt skulle även det första behovet uppfyllas indirekt. Slutprodukten resulterade i en prototyp som efterliknade en mobilapplikation. För att lyckas skapa en användbar lösning tillämpades användarcentrerad design och prototypens utformning efterföljde riktlinjer för tillgänglig design. Prototypen stimulerade fysisk aktivitet genom att erbjuda användaren utmaningar, som var anpassade enligt användarens preferenser. Inom utmaningen ingick det bland annat olika träningsövningar och spel. Spelen erbjöd användaren ett annorlunda sätt att träna, där det krävdes att användaren utförde fysiska rörelser för att kunna interagera med spelet. Arbetets resultat kunde konstatera tre betydande faktorer som stimulerade fysisk aktivitet bland deltagarna på unIkT. Den första faktorn var tydliga instruktioner för träningsövningar i form av animeringar. Därtill behövde utmaningarna vara individanpassade för att erbjuda lämplig och underhållande träning. Till sist påvisade arbetets resultat att exergaming uppskattades av samtliga användare och kan bli framtidens nya sätt att utöva fysisk aktivitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)