Implementering av cirkulär ekonomi i byggbranschen

Detta är en M1-uppsats från KTH/Byggteknik och design

Sammanfattning: Idag är klimatfrågan ett av världens mest omtalade ämnen. Majoriteten av forskarna runt om i världen är eniga att klimatförändringen är direkt orsakad av oss människor. Detta har gett en insikt om att klimatförändringen är en av mänsklighetens största utmaningar som behöver tas på allvar. Därför behöver vi människor gemensamt enas och ta ansvar för globala lösningar. Idag är den linjära ekonomin klart dominerande, medan det nya motsatta systemet som benämns cirkulär ekonomi blir allt mer eftertraktat. Den cirkulära ekonomin är ett koncept som möjliggör miljöns välmående på ett hållbart sätt. Begreppet handlar om i korthet att återanvända och återvinna produkter, resurser och material på ett sätt som efterliknar naturens egna kretslopp. Begreppet cirkulär ekonomi är väldigt brett och därför har vi valt att avgränsa arbetet till material inom byggbranschen. Syftet med examensarbetet har därför varit att undersöka utmaningar och möjligheter för implementering av cirkulär ekonomi inom byggbranschen. De frågor vi valt att titta närmre på är: Vad finns det för verktyg som kan bidra till cirkulär ekonomi i byggbranschen? Hur arbetar en stor svensk exploatör idag med cirkulär ekonomi? Vi har använt en kvalitativ forskningsmetod för att kunna fördjupa oss inom ämnet. Arbetet består till en stor del av litteraturstudien som bygger på webbkällor med hög trovärdighet. Vi har även intervjuat flera specialister på Riksbyggen. Vi har varit källkritiska och tagit hänsyn till aspekter såsom validitet, reliabilitet och variabilitet. Resultatet tar fram både privata och statliga verktyg men även olika miljöcertifieringar, som är relevanta inom byggbranschen i förhållande till cirkulär ekonomi. De olika verktyg och miljöcertifieringar fungerar på liknande sätt och alla framförs i syfte att främja den cirkulära ekonomin inom byggbranschen. Verktygen som nämns i rapporten har gett goda resultat och etableras mer i byggbranschen. Dock täcker inte ett verktyg eller miljöcertifiering alla aspekter inom cirkulär ekonomi, utan de fungerar bra som utgångspunkter. För att uppnå goda resultat krävs det att man kombinerar olika verktyg eftersom de kompletterar varandra. Slutsatsen är att det är mer effektivt att kombinera de olika verktygen. Detta för att täcka upp fler aspekter inom cirkulär ekonomi. Med god kunskap inom området och effektiv kommunikation mellan aktörer, optimeras resultatet. Därför är ett gott samarbete nyckeln till framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)