Ambiensljud och spelstilar : Ambiensers inverkan på spelstil i FPS-spel

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

Författare: Vidar Mårtensson; [2018]

Nyckelord: ambienser; spelstil; skräck; spänning; munterhet;

Sammanfattning: Undersökningen som genomförts har avsett besvara om man med hjälp av ljudambienser kan uppmuntra spelare till att byta mellan och ändra spelstil i first person shooter-spel, beroende på vilken typ av ambiens som hörs. För att utföra studien har en spelbar prototyp skapats vilken innefattar tre olika ambienser förankrade i forskning kopplad till hur ljud påverkar människor. Studien som genomförts innefattade en kvalitativ metod, och nio personer deltog i den huvudsakliga studien. Både observationer såväl som intervjuer genomfördes. Resultaten pekar på att testpersonerna kan ha uppmuntrats till specifika spelstilar, men inte nödvändigtvis agerat på uppmuntran. Detta kan ha berott på att testpersonerna, vilka är vana datorspelare, har identiteter i sitt spelande som inte frångås. Hade arbetet fortsatt under en kortare tid hade prototypen förbättrats och fler studiesessioner utförts. På längre sikt hade den själva spelbara prototypen gjorts om och grundats i forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)