Modellering av beredningsprocess : Utveckling av arbetsmodell för produktionsberedning inom Scania

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från KTH/Industriell produktion

Sammanfattning:

Med beredning avses här den planering som görs för att möjliggöra och bestämma hur bearbetning skall utföras vid tillverkning av en enskild artikel. Med beredning avses även resultatet av ett beredningsarbete, vilket är en beskrivning av hur produktion skall utföras. Syftet med denna typ av beredning är att få vetskap om hur man tillverkar artikeln för effektivast produktion samt stödja konstruktörens arbete med att produktionsanpassa artikeln. Här återges mitt examensarbete med framtagning av förslag till en överskådlig grafisk framställning av beredningsarbetet på företaget Scania.

Scania har sedan tidigare en beskrivning för hur det inom företaget skall arbetas med beredning. Beskrivningen går under namnet ’Beredning för Bearbetning och Plåtformning, Arbetsmodell för Scania’, men även kallad MPP (Machining Preparation Process). Scanias önskan är att komplettera arbetsmodellen med en Astrakanmodellerad grafisk beskrivning.

Astrakanmodellering är en metod och ett språk för att skapa verksamhetsmodeller. Astrakanmodelleringsspråket har tydligt släktskap med andra modelleringsspråk. Särskiljande för Astrakan är huvudidén att metoden ska vara ett hjälpmedel för att på ett enkelt sätt beskriva en verksamhet. Metodens förvaltare har dokumenterat metoden kortfattat. Dess notation och regelverk är mindre utförliga relativt närbesläktade språk.

Den grafiska beskrivningen presenteras som en processmodell för beredning. För att uppnå målet att den grafiska beskrivningen skall vara överskådlig och samtidigt vara så entydig som möjligt så kompletteras den med två begreppsmodeller. Det är en modell för beredningstekniska begrepp och en modell för modelleringsspråkliga begrepp. Modellerna definierar viktiga begrepp och skall användas som stöd för att tolka processmodellen för beredning som avsett.

Syftet med Processmodellen för beredning är att beskriva hur beredning skall utföras. Synvinkel för modellen är en beredare eller annan person som arbetar med beredning. Processmodellen är uppdelad i delprocesser och kan presenteras och läsas i olika detaljeringsgrad. Processmodellen har beredningen som förädlingsobjekt. Den beredning som beskriver hur produktionen skall utföras.

Examensarbetet har konkret resulterat i tre modeller som kan användas som komplement till tidigare beskrivning av beredningsarbete på Scania. Modellerna ger ett processorienterat modellperspektiv på arbetsmodellen för beredning på Scania. Arbetet har även gett mig och arbetsgruppen för MPP arbetsmodell en ökad kunskap och förståelse kring modellering och tolkning av modeller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)