Alternativa belöningsgrunder – En fallstudie av belöningssystem i forsknings- och utvecklingsavdelningar

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: För många av dagens kunskapsintensiva företag uppkommer det en problematik vid utformandet av belöningssystem. Detta då deras output inte kan kvantifieras med finansiella mått. Ett exempel på en verksamhet med detta problem är FoU-avdelningar. Vårt syfte med denna studie är således att beskriva och analysera hur belöningssystem utformas i FoU-avdelningar. Vår teoretiska referensram och sedermera analytiska underlag, baseras på en kombination utav Thompson & Stricklands och Cummings & Worleys teorier kring belöningssystem. Studien är av kvalitativ art då tre företags belöningssystem har undersökts, med avsikt att få djupare förståelse för problemet. Resultatet indikerar på att FoU-avdelningar använder sig av ytterst sofistikerade belöningssystem. Individuella mål sätts upp för varje anställd och en utvärdering sker i slutet av året, där denne graderas på ett antal punkter. Utvärderingen ligger sedan till grund för hur stor belöning den anställde erhåller.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)