Didaktiska val i ett mångreligiöst klassrum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: I denna kunskapsöversikt har vi samlat forskningsartiklar för att besvara våra frågor kring det mångreligiösa klassrummet i ett sekulärt land som Sverige. Vi har även sökt forskningsartiklar för att se vilka didaktiska utmaningar det kan finnas i ett mångreligiöst klassrum och vilka didaktiska redskap en religionslärare kan använda sig av för att arbeta inkluderande. Vi har uteslutande använt oss av engelska forskningsartiklar som vi funnit på sökmotorer såsom Libsearch, Education Research Complete, ERC och ERIC via EBSCO. I översikten märkte vi bland annat att det finns flera olika redskap, åsikter och tillvägagångssätt som olika pedagoger och forskare ansåg vara det mest effektiva och lämpliga sättet. Syftet handlade om att pedagogerna ville motarbeta polarisering mellan religiösa och icke religiösa. Det fanns även ett syfte att informera studenter om religion och andra levnadssätt då många inte hade någon vidare erfarenhet av religion, de plattformar eleverna fick sin information ifrån var endast i skolan och media. Den mediala bilden av religion tenderar ofta att vara negativ. Vi kunde även utläsa hur lärare lyfte upp det sekulära som en norm för det svenska samhället, implicit menar man med andra ord att det religiösa inte hörde hemma i ett modernt samhälle. Explicit framgick det även gång på gång hur det religiösa var något man gjorde innan i Sverige, men inte längre idag. Det framgick dock tydligt att många elever i dagens skola i Sverige fortfarande är religiösa. Det handlar med andra ord inte enbart om en religiös bakgrund eller en traditionell syn på det religiösa. Vi uppmärksammade även att elever upplever att de ofta blev missrepresenterade i klassrummet. Det fanns även en önskan från religiösa elever att diskutera mer kring det andliga och övernaturliga upplevelser. Avslutningsvis kom vi fram till att det finns fortfarande stora utmaningar för religionsundervisningen, men att den är oerhört viktig då för många är det kanske den enda informationskällan som inte är medial. Dessutom i det polariserade samhälle vi befinner oss i idag då alla människor blir matade med nyheter från flera olika medieplattformar är även religionsundervisningen viktigare än någonsin. Vi är även medvetna om att Sverige är ett sekulärt land, men vi kom fram till att man som pedagog kanske bör akta sig för hur man använder och värderar ordet sekulärt. Även om Sverige är sekulärt finns det även en mångfald av olika individer med olika religiösa bakgrunder. Att då likställa den religiösa identiteten som omodern är problematiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)