Inte dödstråkigt, inte askul utan mellanmjölk : en kvalitativ studie om normer och värderingar i Åtvidaberg

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi; Linköpings universitet/Pedagogik och sociologi

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att söka utröna vilka normer och värderingar som finns i Åtvidaberg samt vilka påverkanskrafter detta har på den enskilda individen. Studien har en kvalitativ ansats och präglas företrädesvis av induktion men har även subtila inslag av deduktion. Det epistemologiska förfarandet är hermeneutik då det fokuserar på tolkning och förförståelse gällande upplevelsen av fenomenet. Datainsamlingen har skett genom elva semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Av studien har det framkommit att Åtvidaberg präglas av normer och värderingar som kontinuitet, social kontroll, homogenitet och xenofobi. Frångår du dessa normer och värderingar riskerar du att bli sanktionerad, därmed är påverkanskraften relativt stark för att hållas inom det rätta ledet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)