Konflikter i förskolan - Ur ett genus- och miljöperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen

Författare: Sara Andersson; Therese Dahlquist; [2012]

Nyckelord: Genus; Förskola; Miljö; Konflikter;

Sammanfattning: Abstract Detta examensarbete belyser konflikter i förskolan ur ett genus- och miljöperspektiv. Vi har gjort observationer på en avdelning på en förskola och intervjuat en pedagog. Vi undersökte om miljön har någon inverkan på att konflikter uppstår samt om det finns någon skillnad mellan pojkars och flickors lösningsstrategier. Vi har även undersökt pedagogens förhållningssätt till de olika konfliktsituationerna. Vi har använt oss av är Pierre Bourdieu teori kring habitus, det vill säga de erfarenheter barnen bär med sig hemifrån och från andra ställen i sin omgivning. Andra betydande forskare har bland annat varit Kristina Henkel, Margareta Öhman samt Robert Thornberg. Resultatet visar på att konflikterna skedde i den miljön som är kopplad till hemmet just för att barnen har olika erfarenheter hemifrån om hur materialet ska användas. Studien visar även på att flickor och pojkar löser sina konflikter olika, flickor använder sitt verbala språk, medan pojkar använder sitt kroppsspråk. Pedagogen har tankar och idéer kring miljön, men oavsett hur mycket de förändrar miljön kommer barnen aldrig att tycka lika.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)