En fallstudie på operationsavdelningen, R-sektionen, vid Linköpings Universitetssjukhus

Detta är en Master-uppsats från Linköpings universitet/Logistik

Författare: Malin Wiger; [2009]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Examensarbetet har utförts under perioden oktober 2008 till och med mars 2009, inom ämnesområdet Logistik vid Linköpings universitet och på Linköpings Universitetssjukhus. Sjukhuset bedriver länsöverskridande operationsverksamhet där bland annat R-sektionen (handkirurgi, plastikkirurgi, ortopedi samt ryggkirurgi) medverkar som en aktör. På R-sektionen utförs cirka 5000 operationer per år. En av de dyraste verksamheter på ett sjukhus är just operationsverksamheten. Det går att skönja en allmän våg som sveper över svensk sjukvård med krav på effektivisering samt högre krav på leverans av god vård. Detta samtidigt som sjukvårdspersonal pressas hårt på jobbet.

I början av år 2009 inleds en omfattande ombyggnation av hela operationsavdelningen som beräknas vara klar tidigast 2012. Under dessa fyra år kommer tillgångarna på operationssalar och övriga utrymmen att minska. Dan Drobin, som är relativt ny som verksamhetschef, ser stora potentialer till effektivisering och förbättringar.

Syftet med rapporten är att identifiera problem- och förbättringsområden som kan leda till att fler operationer genomförs per tidsenhet i de befintliga operationssalarna med bibehållen patienttillfredsställelse och patientsäkerhet. Utgångspunkten är att ta till vara på den erfarenhet och kunskap om verksamheten som personalen besitter. Undersökningen inleddes med en två veckors lång observation där det dagliga arbetet på sektionen studerades, allt från avancerade ryggoperationer till städning av operationssal iakttogs. För att mer konkret fånga de problem som personalen upplever genomfördes gruppintervjuer där alla yrkeskategorier representerades. Läkarna tillhör inte R-sektionen och kom därför inte att medverka som fokusgrupp. De problem som ansågs vara mest omfattande var bristen på operationssjuksköterskor, dålig kommunikation mellan yrkeskategorierna, brister i stegen innan operationsstart som leder till förseningar i operationsprogrammet och att arbetsplatsen är för stor. Vidare studerades tidigare undersökningar som utförts på sektionen, en tidsstudie där färdigställandet av betydande moment innan operation mättes samt en kartläggning av orsaker till förseningar i operationsprogrammet. Enligt tidsstudien är det i genomsnitt tio procent av alla operationer som startar på utsatt tid. Via den andra undersökningen samt problembilden från intervjuerna är orsakerna till förseningarna i de flesta fall av undviklig karaktär. För att närma ett besvarande av syftet studerades teorier i områdena logistik, koordination, kommunikation och Lean Production. Ett antal förändringsarbeten vid andra operationsverksamheter i Sverige samt runt om i världen studerades genom akademiska artiklar och rapporter för inspiration så väl som förslag till effektivisering. Efter det beskrevs sektionens beroende och styrning samt vilka grundkrav som ställs på lösningarna.

Ett antal förslag som har till syfte att öka antalet operationer per tidenhet presenteras i slutet av rapporten där tyngden ligger i att dels minska kommunikationen genom att höja kvalitén på den samt genom förebyggande arbete eliminera behovet av kommunikation. Genom detta erhålls en bättre anpassad koordination av operationsplanen och ökad integration med de enheter som sektionen har ett beroende med. Vidare kan man, genom strukturella förändringar, hantera genuin osäkerhet samt minska störningar av undviklig karaktär i operationsprogrammet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)