Stickrädsla hos barn vid vaccination : sjuksköterskans möjlighet att hantera och motverka stickrädsla

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund  Forskning har visat att sjuksköterskor upplever en bristande kunskap vid hantering av stickrädda barn och hur de kan motverka utvecklingen av stickrädsla hos barn. Vaccination är ett tillfälle då sjuksköterskor bland annat ska hantera barns stickrädsla, oförmåga att hantera detta kan leda till att sjuksköterskan känner sig pressad. Vaccinationstillfällen är en stor del av barnets kontakt med sjukvård i början av livet. För att barnet i vuxenålder ska våga söka sjukvård är det viktigt att sjuksköterskan vet hur hon ska bemöta barnet på bästa sätt, hur hon kan hantera och motverka stickrädsla hos barn. Syfte Syftet var att beskriva vilka omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan tillämpa för att hantera och motverka stickrädsla hos barn vid vaccination. Metod Studien är en icke-systematisk litteraturöversikt där sökningar gjorts i CINAHL och PubMed. För studien valdes 15 artiklar ut och analyserades utifrån induktivt perspektiv.                                                                                                                      Resultat Resultatet visade att centrala områdena vid omvårdnaden är kommunikation och smärtlindring. Vid kommunikationen är det viktigt att individanpassa kommunikationen efter barnets kognitiva förmåga och intresse. Det är viktigt att informera barnet om vad som ska göras och görs samt varför. Resultatet visade att smärtlindring av olika former, så som olika administrationssätt, lokalbedövning samt distraktion, är viktiga för att lindra lidande vid injektioner.  Slutsats Av studien framkom att kommunikation och smärtlindring är de två viktigaste omvårdnadsåtgärder sjuksköterskan kan tillämpa vid vaccination för att hantera och motverka stickrädsla.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)