Föräldrastöd i förskolan. En studie om hur förskollärare och specialpedagoger upplever föräldrastödjande insatser i förskolan

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Adolfsson Eva; Andersson Karin; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractSyfteUtifrån våra erfarenheter som förskollärare har vi uppmärksammat att föräldrar som har barn i behov av särskilt stöd kan behöva stöttning i sin situation. Det betonar också förskolans läroplan i ett av sina mål. Vi har intresserat oss för hur det föräldrastödjande arbetet ser ut inom förskolan och hur arbetet kan genomföras av förskollärare och specialpedagoger. Syftet med vår studie har varit att undersöka hur specialpedagoger och förskollärare upplever föräldrastödjande insatser inom förskolan och hur de båda yrkeskategorierna samverkar.Teori Som specifik teori valdes systemteori eftersom fokus där ligger på relationer och kommunikation, samt hur sociala sammanhang ständigt förändras vilket påverkar barn och föräldrars möjligheter och förutsättningar till stöd i förskolan. Det specialpedagogiska perspektivet utgör en bakgrund för studien. Litteratur och aktuell forskning kopplat till föräldrastöd presenteras som en bakgrund.MetodStudien kan beskrivas som en kvalitativ halvstrukturerad intervjustudie med hermeneutisk tolkning. Tre förskollärare och tre specialpedagoger har genom strategiskt urval valts ut och intervjuerna har setts som personliga möten med fokus på informanternas upplevelser och uppfattningar. En frågeguide med cirkulära frågor som utgångspunkt har använts och intervjuerna har spelats in, transkriberats och analyserats utifrån vår tidigare förförståelse.Resultat Resultatet av undersökningen visar på att de flesta av informanterna beskriver föräldrastöd som viktigt och betydelsefullt. Stöd till föräldrar beskrivs i termer av förhållningssätt och bemötande med fokus på den goda relationen. Det har visat sig att det är mindre vanligt att specialpedagoger möter föräldrar i direkta samtal. Samarbetet mellan förskollärare och specialpedagoger sker framförallt i handledning som i förlängningen ger stöd till föräldrar. Det framkommer även att det finns olika förväntningar och syn på vad handledning innebär.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)