Patent inom produktframtagning : En utredning om fördelar, motiv och nackdelar med patent

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Integrerad produktutveckling

Sammanfattning: Samhället utvecklas snabbt med avseende på teknik där patent utgör en viktig del. Att söka patent på en uppfinning eller inte, är ett strategiskt beslut. Det krävs ett omfattande analysarbete för att uppnå ett effektivt patent och för att undvika misstag. Idag är kunskapen om patent bland innovatörer inte tillräckligt hög och en högskoleutbildning för patentingenjörer saknas. I denna rapport undersöks produktframtagning med avseende på patent. Arbetet utgör en analys och jämförelse mellan litteratur och praktik där intervjustudie med intervjuguide och kodning tillämpats. Deltagare i studien har varit stora företag med omfattande och lång erfarenhet inom patent. De motiv och fördelar med att söka patent som framkom är följande: ● Uppnå ensamrätt till försäljning och tillverkning ● Förhindra kopiering och imitation ● Alstra kompetensutbyte med konkurrenter ● Öka inkomster genom monopol på marknaden samt licensiering eller försäljning av patentportföljer ● Möjliggöra samarbeten ● Uppmuntra intern utveckling genom målsättningar kring antal patent per år ● Uppnå förbättrad image och möjlighet att attrahera kompetent personal Till skillnad från dessa fördelar finns även två genomgående nackdelar: enkelhet att kringgå patent, liksom förändringar i vår omvärld, vilka kan vara svårt att förutse vid ansökningsdatumet och kan därmed påverka framtida inkomster. Ytterligare nackdelar finns och kan sammanfattas under rubriken kostnader. Dessa gäller både stora och små företag, men de mindre påverkas mer procentuellt sett och misstag kan resultera i mer allvarliga ekonomiska konsekvenser. Slutligen belyser rapporten ett antal aspekter som bör beaktas innan man ansöker om patent för att uppnå en hög effektivitet hos patentet som verktyg inom produktframtagning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)