Energiuttag och beteenden : Ett projekt med STUNS Energi för Uppsala arenor och fastigheter AB

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Detta projekt är en kartläggning över energiförbrukningen på fleraidrottsanläggningar i Uppsala och hur denna energiförbrukning ärberoende av faktorer som antalet användare, kön och utomhustemperatur. Denna kartläggning fann att energiförbrukningen är ojämnt fördeladmellan män och kvinnor och att energiförbrukningen mest beror på typenav anläggning och utomhustemperaturen eller tid på året. Slutsatsen är att det finns förbättringsmöjligheter på både ett socialtoch ekologiskt hållbarhetsplan, men att dessa lösningar kommer att krävaekonomiska investeringar eller nya tekniska möjligheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)