ROT-avdrag ur ett småföretagarperspektiv : en studie av hur de nya reglerna med fakturamodellen uppfattas

Detta är en L3-uppsats från Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

Sammanfattning:

Bakgrund och problemdiskussion: ROT-avdraget står för Reparation och underhåll, Ombyggnad och Tillbyggnad och är en skattereduktion för privatpersoner på upp till 50 % av arbetskostnaden. Systemet har funnits i flera omgångar och det har skett en del förändringar. Den 1 juli 2009 infördes fakturamodellen vilken innebär att privatpersoner får skattelättnaden direkt vid köpet av tjänsten, det vill säga, kunden betalar endast hälften av arbetskostnaden till säljaren. Därefter får säljaren själv begära resterande belopp från Skatteverket. Fakturamodellen och dess system har varit ett hett diskussionsämne under den senaste tiden om huruvida den påverkar samhällsaktörer positivt eller negativt. Det har från småföretagens sida lyfts fram flera risker och problem med de nya reglerna.

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fakturamodellen och dess system uppfattas av småföretag. Syftet är också att ta reda på hur småföretag uppfattar att fakturamodellen förhåller sig till regeringens målsättning om att minska den administrativa bördan för mindre företag samt hur modellen går i linje med ROT-avdragets syfte att minska svartarbetet och öka efterfrågan inom byggsektorn.

Metod: Denna uppsats bygger på en kvalitativ metod där intervjuer varit det centrala. Av totalt sju genomförda intervjuer har fem gjorts med småföretag inom byggbranschen. En intervju har genomförts med en redovisningskonsult samt en intervju med en rättslig expert på Skatteverket.

Resultat: Studiens resultat tyder på att småföretagens administrativa börda har ökat avsevärt sedan fakturamodellens införande. Dessutom påverkas olika näringsgrenar olika mycket av modellen. Regerings syfte med ROT-avdraget gynnas av fakturamodellen då svartarbetet minskat och efterfrågan av tjänster har ökat. Införandet av fakturamodellen kunde dock ha gjorts bättre och studien tyder på att informationen har varit bristfällig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)