Att vårda patienter med självskadebeteende inom den psykiatriska vården : En litteraturstudie med integrativ ansats.

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Självskadebeteende är ett vida utbrett problem världen över och år 2016 vårdades omkring 6900 personer i Sverige för självskadebeteende. Orsakerna till självskadebeteende kan skilja sig åt mellan olika personer och kan bland annat bero på trauma, depression, ångest eller misshandel. Vårdpersonalen kommer ofta i kontakt med patienter som skadar sig själva, där vårdpersonalens föreställningar och attityder skulle kunna inverka på bemötandet och vården av dessa patienter.  Syfte: Belysa vårdpersonalens erfarenheter av att vårda patienter med självskadebeteende inom den psykiatriska vården. Metod: Litteraturstudie med integrativ ansats. Tolv studier inkluderades med antingen en kvantitativ eller kvalitativ ansats, som ligger till grund för resultatet. Analysen genomfördes med stöd av Whittemore och Knafl (2005) i fem steg. Resultat: Analysen genererade fyra kategorier: känslomässigt utmanande, svårigheter att vara professionell och tillämpning av olika interventioner, samt, förutsättningar för ett professionellt förhållningssätt. Slutsats: Föreliggande studie belyste att vården var känslomässigt umanande och visade på brister i bemötande, kunskaper, vård och behandling gällande patienter med självskadebeteende. Bristerna skapade missförstånd och konfliker som påverkade vården negativt, samt ökade patientens självskadebeteende. Genom föreliggande studie kan det antas att en utveckling av vården kring patienter med självskadebeteende kan resultera i ett gott bemötande, samt en gynsam vård och behandling genom utbildning av vårdpersonalen, införande av en alliansbaserad eller lösningsfokuserad vård, samt upprättande av vårdplaner med återinläggning vid försämrat mående.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)