Kvalité i fritidshemmet - ett mångfacetterat arbete : En studie om betydande faktorer i det systematiska kvalitetsarbetet.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Ett större fokus på elevers prestationer och utveckling har skett internationellt samt påverkat den svenska skolan och fritidshemmet. En effekt av ovanstående har lett till ett ökat behov av systematiskt kvalitetsarbete. Tidigare forskning och rapporter har visat brister inom nämnda arbete. Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer fritidspersonal upplever som betydande i det systematiska kvalitetsarbetet i en utvald kommun. För att belysa dessa faktorer har en semi-strukturerad intervjustudie genomförts med åtta deltagande respondenter. En tematisk analys har använts som verktyg vid databearbetningen. Utifrån resultatet påvisas både utmanande och möjliggörande faktorer som samspelar och påverkar varandra. Faktorerna diskuteras i relation till ramfaktorteorin. Resultatet visar att faktorer som kompetens, engagemang, stöd från ledning, nätverkande, tid, planering, utvärdering och dokumentation är väsentliga delar för ett lyckat systematiskt kvalitetsarbete. Detta utmynnar i slutsatsen att ovanstående faktorer behöver få utrymme i verksamheten genom att huvudmän, ledning och verksam fritidspersonal tar ansvar och skapar rätt förutsättningar för att lyckas med ett systematiskt kvalitetsarbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)