Att möta patienter i livets slutskede i den somatiska slutenvården : sjuksköterskors upplevelse

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Att vårda patienter i livets slutskede är en del av sjuksköterskans profession. Att vara trygg i detta möte kan göra vårdandet meningsfullt för patienten. Som sjuksköterska är det viktigt att kunna bemöta och stötta patienten under denna svåra tid. Det kan uppstå svårigheter i att tillgodose patienter på sjukhus en optimal vård vid livets slutskede om det saknas kunskap och känslighet. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att möta patienter i livets slutskede inom den somatiska slutenvården. Metod: En kvalitativ litteraturstudie baserad på åtta vetenskapliga artiklar från databaserna Cinahl och PubMed. Analysen resulterade i två huvudkategorier: Att hantera döden, Upplevelsen av professionell och personlig utveckling. Samt fem underkategorier: Känslan av maktlöshet, Emotionell utmattning och känslan av att inte känna sig tillräckligt förberedd, Upplevelsen av trygghet i sin profession, Att bli berikad av sina erfarenheter, Relationers betydelse för sjuksköterskan.  Resultat: Resultatet visade att sjuksköterskor upplever att de inte är tillräckligt förberedda för att möta patienter i livets slutskede. De känner uppgivenhet och maktlöshet för att inte ha gjort tillräckligt för patienten trots att det gjorts allt i sin makt. Att få stöd från andra upplevs vara till stor hjälp för att hantera de känslor som uppstår vid mötet med patienter i livets slutskede.  Diskussion: Metoden diskuteras utifrån Shentons (2004) trovärdighetsbegrepp för kvalitativa studier. Resultatet diskuteras utifrån Travelbees (1971) omvårdnadsteori samt närhetsetik.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)