"det finns ju två typer av människor här..." En diskursanalytisk studie om konstruktionen av sexualitet på psykologprogrammet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: Studiens syfte är tvådelat. Uppsatsen syftar till att försöka tydliggöra några av de sätt som sex och sexualitet konstrueras på vid psykologprogrammet i Lund. På längre sikt syftar den empiriska studien även till att öppna upp för en förändringspotential när det gäller undervisningen om sexualitet på psykologprogrammet. Studien genomfördes inom en socialkonstruktionistisk teoriram och baseras på fokusgruppsamtal med studenter på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Under fokusgruppsamtalen fick studenterna läsa och diskutera texter om sex och sexualitet hämtade dels från kurslitteratur och dels från socialkonstruktionistisk akademisk litteratur. Diskussionen spelades in och analyserades med hjälp av Foucault-inspirerad diskursanalys enligt Carla Willigs sexstegsmodell. Fyra konkurrerande diskurser om sexualitet återfanns i diskussionen mellan deltagarna; en biomedicinsk diskurs, en individualiserande diskurs, en queer diskurs och en jämlikhets- och likabehandlingsdiskurs.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)