Längtan efter att bli mamma : Kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv - en kvalitativ metasyntes

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa; Högskolan Dalarna/Sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Sammanfattning: Bakgrund: Ofrivillig barnlöshet är en funktionsnedsättning och ett globalt problem som drabbar 10–15 procent av befolkningen. Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa ser olika ut i världen och påverkas av diskriminering och ojämställdhet. Ofrivillig barnlöshet ses i delar av världen som ett tillstånd med medicinsk orsak och i andra delar som ett stigma och får en betydelsefull roll i livet för kvinnor som är ofrivilligt barnlösa. Syfte: Syftet med denna studie var att beskriva kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ur ett globalt perspektiv. Metod: Metoden för denna studie var en kvalitativ metasyntes med metaetnografisk analysmetod. I resultatet användes 17 artiklar som kvalitetsgranskandes. Resultat: Fem huvudkategorier med flera underkategorier identifierades. Kategorierna som skapades var Psykiska påverkan, Förändring av relationer, Stöd och sjukvårdens betydelse, Att hantera den nya livssituationen och Tankar om framtiden. Slutsats: Ofrivillig barnlöshet påverkade kvinnorna psykiskt genom sorg, skuld, ångest och upplevelse av förlorad identitet som kvinna. Ofrivillig barnlöshet påverkade kvinnors relationer och kunde leda till isolering, utanförskap och kränkningar. Kvinnor upplevde stöd från partnern viktigt, fann stöttning hos andra infertila kvinnor och saknade ett stöd från sjukvården. Livssituationen hanterades genom en religiös tro eller känslomässig hantering. Klinisk tillämpbarhet: Studien skulle kunna ge en ökad förståelse för ofrivillig barnlöshet och vara ett stöd för barnmorskan, som arbetar globalt med kvinnor och familjeplanering. Barnmorskans arbete globalt handlar även om stärka kvinnors rättigheter. En förståelse för kvinnors upplevelser av ofrivillig barnlöshet ger barnmorskan ett redskap i att stödja kvinnor i deras sexuella och reproduktiva hälsa

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)