Mänskliga faktorer i startups. En kvalitativ studie om vad ledare och medarbetare kan göra för att främja motivationen på en startup

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: I denna studie identifieras och beskrivs huruvida ledaren kan motivera sina anställda och hurdet upplevs av medarbetaren. Bakgrunden till studien och problemformuleringen baseras påatt startups nio av tio fall går i konkurs och att den kritiska punkten ofta hamnar på deanställda, förutsatt att företaget har anställda. Samtidigt har startups ofta begränsat medkapital, vilket resulterar i att lönerna är låga. Det innebär att risken att vara anställd på ettstartup är stor och att lönerna är låga, vilket går emot viss tidigare motivationsforskning. Dåbehöver ledaren och medarbetarna motivera varandra för att företaget ska erhålla ett braresultat. För att besvara frågeställningen har fem områden undersökts. Det är utifrån allmänmotivation, kompetens, samhörighet, självständighet och möjligheten till befordran.Studien antar en kvalitativ ansats med totalt åtta semi-strukturerade intervjuer på sammanlagtfyra startups i Göteborg och Stockholm. Studien antar en deduktiv forskningsansats och utgårfrån self determination theory och annan relevant forskning. Studiens resultat visade attmotivation, samhörighet, kompetens, självständighet och möjligheten till befordran bidrar tillmotivation, men det förutsätter att ledaren är lyhörd och förstår medarbetarens behov, styrkoroch svagheter. En förklaring till detta kan vara att det inte spelar någon roll på vilket sättledaren försöker höja motivationen om hen inte förstår medarbetarens grundläggande behov.Studien har även visat att ledaren bör stimulera individens självständighet genom att placeraindividen i ett beslutsfattande centrum där hen själv får bestämma sin planering. Via atttillfredsställa dessa behov erhålls en möjlighet för att en startup ska lyckas med sinverksamhet. Även fast personalen är motiverad behöver startups inte resultera i framgång.Det är flertalet beståndsdelar som ligger till grund för hur ett startups ska lyckas eller inte.Men en förutsättning är att ha motiverad personal.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)