”Samverkan är A & O” : En intervjustudie om det förebyggande ANDT-arbetet riktat mot högstadieelever.

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien var att genom de yrkesverksammas perspektiv undersöka de möjligheter och /eller hinder som finns i det förebyggande arbetet mot ANDT (Alkohol, Narkotika, Doping och Tobak) användning bland högstadieelever (ålder 12 - 16). Den metod som används för datainsamlingen är semistrukturerade intervjuer med två yrkesgrupper som båda arbetar nära ungdomarna.  De utvalda yrkesgrupperna var skolkuratorer och fältsekreterare/fältassistenter. Det insamlade materialet analyserades genom tematisk analys där sex teman framträdde, dessa sex teman sorterades sedan in i tre kategorier, dessa var: Visionen av och arbetssättet kring det förebyggande arbetet, Skola och Fältet samt Familj och Fritid. Vidare tolkades det insamlade materialet utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv. Resultatet av studien visar att Samverkan är A och O när det kommer till det förebyggande arbetet. Ett gott samarbete är en möjlighet för det förebyggande arbetet, om samarbetet brister så blir detta istället ett hinder för hela arbetet. Utöver samarbetet så är tydliga riktlinjer och rutiner viktiga faktorer kring hur ANDT förebyggande arbetet bedrivs i kommunerna. Genom stärkt samarbete och tillitsskapande mellan yrkesgrupperna men även med hemmet och ungdomen kunna skapa ett välfungerande ANDT förebyggande arbete.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)