Framtagning av en mobilhållare för bilar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap; Högskolan Väst/Avdelningen för maskinteknik och naturvetenskap

Sammanfattning:

Syftet med det här examensarbetet har varit att utveckla och utforma en mobilhållare för bilar. En mobilhållare kan ha många funktioner, och med dagens lag om att kommunikationsutrustning inte får störa vid framförande av fordon får den en extra viktig roll. Hållaren har utvecklats för att möjliggöra enkel användning genom en kombination av flera användarvänliga funktioner. Några exempel på funktioner är enkel montering och demontering av mobiltelefon, automatisk sammankoppling med bil samt trådlös laddning. Genom en strukturerad produktutvecklingsprocess, där beprövade metoder har använts för att identifiera krav, generera koncept och välja koncept, har ett antal koncept skapats som slutligen sållats ut till en slutlig vinnare. Exempel på använda metoder och verktyg är intervjuer och House of Quality för kravidentifiering, TRIZ Effects Database och Merlin för konceptgenerering samt Concept screening och Concept scoring för konceptval. Det valda konceptet har därefter genomgått nödvändigt konstruktionsarbete för att skapaCAD-modeller, utföra FE-analyser samt 3D-printa en prototyp. Det slutliga konceptet uppfyller kravet om enkel användning genom bland annat enkel enhands montering och demontering av mobiltelefon. Lösningen fungerar även med en stor variation av mobiltelefoner utan behov av att göra inställningar. Konceptet är utformat och förberett för att i framtida arbete integrera olika trådlösa tekniker såsom NFC och Qiladdning. Vidare arbete krävs bland annat gällande konstruktionens hållfasthet, materialval och uppfyllande av lagkrav.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)