Tillämpning av hållbarhetsaspekter i tidiga skeden inom trafikplanering

Detta är en Master-uppsats från KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

Författare: Gabriel Kurt; [2022]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är en arbetsmetod som tillämpas av Trafikverket. Det är en förberedande studie som grundar sig på dialog mellan Trafikverket, kommuner och regioner och som går ut på att ta fram en rad åtgärder till ett problem utifrån ett helhetsperspektiv. Dokumentanalys har genomförts av 217 åtgärdsvalsstudier mellan perioden 2017–2021. Rapportens syfte är att skapa en databas i EXCEL och NVIVO som kartlägger åtgärdsvalsstudier utifrån bland annat miljökriterierna Miljö, Klimat, Utsläpp, Landskap, Hälsa och Social. Kvantitativa analyser har utförts på den insamlade datan i EXCEL för att utvärdera om åtgärdsvalsstudierna uppfyller de olika miljökriterierna. Intervjuer med tjänstepersoner inom Trafikverket genomfördes även för att få synpunkter kring resultaten och för att få fram potentiella förbättringsförslag till ÅVS-metodiken ur ett miljöperspektiv. Miljö, Klimat, Utsläpp, Landskap, Hälsa, och Social är kriterier som markerats antingen med “Ja” eller “Nej” på EXCEL. För att dessa kriterier ska markeras “Ja” måste ordet finnas i åtgärdsvalsstudien som analyseras. Inom Miljö söks efter en grupp ord kopplade till miljömål medans de andra kriterierna söks efter själva ordet och ordvarianter. Utifrån de kvantitativa analyserna kom det fram att de ovannämnda miljökriterierna beror på åtgärdsvalsstudiens skala och kostnaden för att utföra åtgärdsvalsstudien. Det framkom också i analysen att det är varierande värden för miljökriterierna mellan Trafikverkets regioner samt de olika åren. Utifrån intervjuerna med Trafikverkets anställda framkom att inget ramverk existerar när det gäller inkludering och exkludering av miljöaspekter inom en åtgärdsvalsstudie. Inkludering av miljöaspekter utgår dels från kompetensen av projektledare och dels deltagarna på interna möten inom Trafikverket. Potentiella förbättringsområden som denna rapport rekommenderar är att ett obligatoriskt miljöramverk, en checklista, används för att bestämma när miljöaspekter ska inkluderas eller exkluderas inom åtgärdsvalsstudier. En obligatorisk miljösektion ska även finnas med för att motivera varför miljöaspekter inkluderas och exkluderas ur åtgärdsvalsstudien. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)