Distriktssköterskans kompetens i hemsjukvården

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Medicinska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Brist på slutenvårdsplatser och den åldrande befolkningen har lett till att allt fler svårt multisjuka äldre vuxna vårdas i hemmet. Ansvarsområdena i hemsjukvården är komplexa och mycket ligger på distriktssköterskans förmåga att i en komplicerad miljö kunna fatta avancerade beslut och göra bedömningar av patienters behov och hälsotillstånd. Syfte: Syftet var att beskriva hur distriktsköterskans kompetens tillvaratas i hemsjukvården. Metod: En kvalitativ metod tillämpades med en induktiv ansats. Elva semistrukturerade intervjuer genomfördes och analyserades med en innehållsanalys. Resultat: Tre huvudkategorier framkom: ”förskrivningsrätten”, “handledning är en central del av distriktssköterskans arbete” och “distriktssköterskans förebyggande arbete”. Konklusion: Distriktssköterskan har kompetensen att göra mer självständiga bedömningar och åtgärder än allmänsjuksköterskan. Verksamhetscheferna i hemsjukvården behöver ta del av forskning avseende hur distriktssköterskans kompetens kan tillvaratas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)