Mötet med föräldrar till barn med övervikt inom barnhälsovården : En intervjustudie med distriktssköterskor

Detta är en Magister-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Författare: Anna Norberg; Camilla Bäckrud; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sammanfattning Bakgrund: Övervikt bland barn ökar runt om i världen vilket medför ökad risk för livsstilssjukdomar senare i livet. Distriktssköterskan möter i stort sett alla barn och familjer under barnets första fem år. Det blir flera tillfällen att identifiera och följa upp de barn som befinner sig i riskområdet för övervikt, samt sprida kunskap och hjälp till en hälsosam och hållbar livsstil. Syfte: Att beskriva distriktssköterskans erfarenheter av mötet med föräldrar till barn med övervikt inom barnhälsovården. Metod: Kvalitativ metod med induktiv ansats. Semistrukturerade intervjuer med 15 distriktssköterskor och barnsjuksköterskor som analyserats med hjälp av innehållsanalys enligt Elo & Kyngäs (2008). Resultat: Presenterades i två kategorier, ”En utmaning” med underkategorierna ”Ett känsloladdat och svårt område” och ”Föräldrars attityder” samt ”Förutsättningar för mötet” med underkategorierna ”Kunskap och Kompetens” och ”Tillit och sampel”.  Erfarenheter var att området övervikt var känsligt och svårt att ta upp med föräldrarna och att deras attityder påverkade mötet, vilket var utmanande. Förutsättningar för ett bra möte var distriktssköterskans kunskap och kompetens inom området och att relationen mellan distriktssköterskan och föräldrarna byggde på tillit och sampel. Slutsats: Övervikt var ett känsligt ämne att prata om och mötet påverkades av föräldrarnas attityder och kunskaper om övervikt. Kunskap och kompetens hos distriktssköterskan ledde till erfarenhet och en trygg relation till föräldrarna främjade mötet och underlättade samtalet om övervikt. Nyckelord: övervikt, barnhälsovård, familjefokuserad omvårdnad, kvalitativ innehållsanalys

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)