Näthat - Den moderna mobbningen - Hur väl fungerar den svenska lagstiftningen gentemot näthatsbrotten?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Näthat är någonting nytt, men samtidigt inte. Det har funnits en tid men samhället har bara inte vetat vad det varit eller inneburit. Men ämnet har blivit väldigt aktuellt, och nämns nog i tidningar och på sociala medier i alla fall ett par gånger i månaden. Detta ämne borde egentligen ha varit aktuellt för flera år sedan. Då kanske lagstiftningen och rättssystemet hade hängt med i samma takt som näthatet, som har ökat explosionsartat. Syftet med uppsatsen är att försöka belysa vilka brott det handlar om när man pratar om näthat. Belysa de problem som rättsväsendet tycker finns hos dem själva, hos lagstiftningen och vad som kan förbättras på respektive områden. Det är för många oklart vad det är som gäller när man är på internet. Många reflekterar inte ens över att samma lagar gäller på internet som i vanliga livet. Många tänker nog inte ens att det man gör på internet är lika verkligt som om du gjort samma sak mot någon på skolgården. Andra tror att de har extremt bra koll, vilket gör att de får skriva vad som helst på nätet. Det är ju ändå yttrandefrihet i Sverige. Men ska denna rätt få inskränka på en annan rätt, den att slippa blir kränkt? Uppsatsen kommer med hjälp av dessa aspekter och möjliga förbättringar inom rättsväsendet och lagstiftning, sedan att avslutas med en analys ur ett rättskritiskt perspektiv. Uppsatsen har sin utgångspunkt i brotten som finns i brottsbalken, främst de om ärekränkning i kapitel 5. Ihop med en rapport från Brottsförebyggande rådet och Mårten Schultz bok ”Näthat – Rättigheter & Möjligheter”, görs ett försök att bena ut vilka de verkliga problemen är och som gör att så få kränkningsanmälningar leder till åtal. Det finns problem inom rättsväsendet, främst kompetens mässigt när det gäller IT-brott. Dessutom fungerar samarbetet med nationella och internationella aktörer långt ifrån felfritt. Detta, ihop med problem inom den aktuella lagstiftningen med svåruppnåeliga rekvisit och diffusa gränser. De brottsliga gärningarna begås numera även av de som inte är straffmyndiga samt att många anmälningar inte heller är ett brott. Nu verkar det dock som att samhället börjar ta tag i detta problem och redan nu har vi fått se en lagändring, om än liten., men en utredning är på väg att redovisas och förhoppningsvis kan den komma med revolutionerande tillskott, för att kunna gå mot bättre tider och än en gång få bukt med kränkningsbrotten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)