”Det kan ibland vara en ingång till att nå patientens tankar och känslor och på så sätt påverka deras förhållningssätt till sig själva och andra” : En kvalitativ intervjustudie om en grupp fysioterapeuters erfarenheter och upplevelser av sitt arbete inom

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi; Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Bakgrund Ätstörningar är psykiatriska tillstånd som innefattar problem som nedsatt kroppsuppfattning och stegrad muskelspänning. En ökad risk för att hamna i ett ohälsosamt träningsbeteende finns. Fysioterapeutisk behandling syftar till att hjälpa patienterna återfå en realistisk självbild och en positiv upplevelse av kroppen. Syfte Att undersöka vilka erfarenheter och upplevelser fysioterapeuter i Sverige hade kring sitt arbete och vad de kunde bidra med inom ätstörningsvården samt vilka faktorer de upplevde hade betydelse för följsamhet till fysioterapeutisk behandling. Design och metod En kvalitativ design användes. Sex fysioterapeuter med minst ett halvårs erfarenhet av arbete med ätstörningar inom specialistvården deltog. För bearbetning användes en kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheims och Lundmans induktiva strategi. Resultat Arbetet som fysioterapeut beskrevs som viktigt och utmanande. Upplevelser av fysioterapeutiska expertis, patientcentrerat arbete, otillräckliga riktlinjer och behandlingsmetoder lyftes. Underlättande faktorer för följsamhet gentemot den fysioterapeutiska behandlingen var färre än de försvårande och inkluderade bland annat socialt stöd och tålamod från vårdgivaren. Försvårande faktorer var framförallt en längre tids sjukdom och träningsstopp. Konklusion Fysioterapeuter kan bidra med sina kunskaper om kroppen, fysisk aktivitet och träning gällande behandling av ätstörningar. Tålamod från vårdgivaren, socialt stöd, en längre tids sjukdom, och träningsstopp är några faktorer som enligt studien påverkar följsamheten gentemot den fysioterapeutiska behandlingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)