Skillnader och likheter. Förståelse av matematik i förskolan

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Författare: Ann Östman; [2010-02-26]

Nyckelord: matematik; lärare; observationsprotokoll; förskola;

Sammanfattning: Syfte Studiens syfte är att studera och kritiskt granska hur ett antal lärare uttrycker barns matematiska förståelse och hur forskare väljer att formulera sig i ett observationsprotokoll som tagits fram i syfte att beskriva barns matematiklärande. De frågeställningar som är knutna till syftet är hur matematik framställs i observationsprotokollet, vilka matematiska och didaktiska kunskaper som då krävs av lärare för att de ska kunna observera och beskriva barns matematiska uttryck och till sist, hur barnet och dess matematiska lärande konstrueras i observationsprotokollet. Metod Jag har studerat observationsprotokollen med utgångspunkt i en reflexiv ansats. Detta innebär att jag vill förstå hur observationsprotokollet är utformat, hur lärarna uttrycker sig i det och hur de förstår dess innehåll. Både dessa olika ”nivåer” och relationerna mellan dem skall vara lika betydelsefulla. Som redskap i analys använder jag normativt-evaluerande och tolkande ansatser. Resultat Analys av lärarnas dokumentation i observationsprotokollets olika matematiska områden har resulterat i kategorier under respektive huvudrubrik; Rumsliga begrepp och sortering, Antalsbegrepp och representation och Matematisk problemlösning. Under rumsliga begrepp och sortering framträder fyra kategorier som där det deskriptiva och det normativt-evaluerande uttryckssättet blir särskiljande. Under rubrikerna antalsbegrepp och representation och matematisk problemlösning är det som särskiljer kategorierna lärarnas sätt att deskriptivt uttrycka förståelse för uppgifternas innehåll och därigenom sin förståelse för uppgifternas innebörd. För att användning av observationsprotokollet skall visa på förskolebarn matematiklärande visar studiens resultat att lärare behöver ha goda kunskaper om kunskaper om grundläggande matematiska begrepp och matematiska relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)