Elevers fysiska aktivitet - en enkätstudie om attityder och uppfattningar hos lärarstudenter vid svenska lärarutbildningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: SAMMANFATTNING Titel: “Elevers fysiska aktivitet - en enkätstudie om attityder och uppfattningar hos lärarstudenter vid svenska lärarutbildningar” Bakgrund: Den mänskliga kroppen mår bra av att röra på sig. Fysisk aktivitet är en viktig del i sjukdomsprevention och i många fall även i behandling av sjukdom. Dock befinner sig rörelse och fysisk aktivitet i förändring, nya och fler sätt att förflytta och underhålla sig kommer fram samtidigt som gamla försvinner. Skolan ses av många som ett bra sammanhang för att få in effektiva interventioner kring fysisk aktivitet. Sådana interventioner har dessutom visat ge god effekt även på inlärning och barns bentäthet. För att få in fysisk aktivitet under skoldagen krävs att lärarna gör en stor insats. Hur mycket kunskap om fysisk aktivitet som lärarstudenter får med sig från utbildningen för att sedan kunna använda som färdiga lärare är dock inte ännu klarlagt. Syfte/frågeställning: Att kartlägga huruvida lärarstudenter upplever att utbildningen förbereder dem på att kunna tillämpa kunskaper om fysisk aktivitet i skolmiljön, var de upplever att ansvaret för sådan tillämpning ligger samt, vilken bild de har av fysioterapeutens roll inom utbildningsväsendet. Studiedesign: En kvantitativ enkätbaserad tvärsnittsstudie. Material och metoder: Två enkäter togs fram av författarna till det föreliggande arbete för att besvara frågeställningarna. Enkäterna skickades ut till universitet och högskolor i Sverige med en lärarutbildning. Etik: Inga intressekonflikter föreligger. Resultat: Lärarstudenterna upplever inte att utbildningen förbereder dem för att ta ansvar för sina elevers fysiska aktivitet. Majoriteten av lärarstudenterna tycker att de själva bär ett stort ansvar för deras kommande elevers fysiska aktivitetsnivå under skoldagen. De flesta lärarstudenter tycker att det är viktigt att fysioterapeutprofessionen finns representerad i skolan. Slutsats: Att integrera mer utbildning om fysisk aktivitet i lärarprogrammet hade troligtvis mottagits väl av lärarstudenter samt antagligen förberett dem ytterligare på att implementera fysisk aktivitet under sina kommande elevers skoldag

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)