Vad påverkar din tillit? : En kvantitativ studie som undersöker millennials attityd och förtroende gentemot olika informationskällor

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Denna uppsats bygger på en kvantitativ studie med syftet att undersöka vilka faktorer som påverkar millennials attityd till olika informationskällor vid bokning av boende vid resa. Ytterligare kommer betydelsen av eWOM i valet av informationskälla belysas med målet att undersöka om det är en faktor som påverkar förtroendet för informationskällan. Följande forskningsfrågor utformades för att undersöka studiens syfte; “Hur ser millennials resvanor ut och vilka informationskällor använder de för bokning av boende vid resa?”, “Vilka faktorer påverkar millennials attityd mot olika informationskällor online?” samt “Hur ser millennials förtroendet till eWOM kommunikation ut på olika informationskällor?”. Empiriska data samlades in genom en enkätundersökning online bestående av frågor avseende respondenternas resvanor och boendevanor vid utlandsresa. Enkäten innefattade även frågor om respondenternas objektiva förtroende till eWOM på olika informationskällor samt frågor om källans upplevda trovärdighet och informationskvalité. Enkäten skickades ut via sociala medier och totalt 57 personer deltog i undersökningen. De viktigaste fynden var att faktorer inom källtrovärdighet visade sig ha en signifikant positiv effekt på millennials attityd till att använda informationskällorna generella sökmotorer, resebyråer online och recensionshemsidor. Slutsatserna dragna från studien är att källtrovärdighet har en positiv effekt på millennials attityd gentemot några av informationskällorna samt att förtroendenivån för eWOM varierar beroende på vilken informationskälla det publiceras på. Studien har bland annat bidragit till att ge läsaren en inblick i hur förtroendet för informationskällor ser ut och eWOM används i köpprocessen vid bokning av boende vid resa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)