Ett gränslöst Europa? - Om straffprocessuella rättssäkerhetsgarantier och infiltrationen av EncroChat

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

Sammanfattning: Denna uppsats utreder hur den krypterade chattplattformen EncroChat infiltrerades under våren 2020. Denna inledande utredning beskriver vad som är känt om infiltrationen, och vad som förblir okänt. Uppsatsen utvärderar denna process i allmänhet, och den svenska delen av processen i synnerhet, utifrån grundläggande straffprocessuella principer och rättssäkerhetsgarantier. Uppsatsens viktigaste slutsatser är att förfarandet går att kritisera och ifrågasätta utifrån alla principer som inkluderats i framställningen. Det gäller särskilt på grund av att den sekretess som fört med sig en omfattande brist på information kring infiltrationen utgör ett rättssäkerhetsproblem i sig. Denna analys görs utifrån en svensk kontext, med komplement av relevant EU- lagstiftning och praxis. Analysdelen är även underbyggd med hjälp av svenska hovrättsavgöranden i så kallade EncroChat-mål, där EncroChat-materialet utgör en stor del av den samlade bevisning, eller formulerat annorlunda, den avgörande bevisningen, i dessa mål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)