”Jag kan spela upp mitt liv som en film, från början när jag var liten ända fram till nu.” - En kvalitativ studie baserad på äldre omsorgstagares livsberättelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Hilda Esping; [2015-06-26]

Nyckelord: Livslopp; livsfas; livsberättelse; äldre; vändpunkter;

Sammanfattning: Äldreomsorgens handläggning och dokumentation har kritiserats för bristande individuell bedömning inför beslut om särskilt boende. Syftet med denna uppsats är att studera hur de äldres livsberättelser kan användas för att nå en fördjupad förståelse för den äldres situation och behov. Vidare är syftet att diskutera hur denna kunskap kan användas för att utveckla den sociala dokumentationen inom äldreomsorgen och resultera i förbättrad vård och omsorg. Explorativa frågeställ-ningar är; Vilka vändpunkter framstår som centrala i den äldres livsberättelse? Vad kännetecknar de vändpunkter vilka varit av avgörande betydelse för den äldre personens livsberättelse? Hur kan dessa vändpunkter och dess mening för de äldre personernas fortsatta liv förstås utifrån ett livsloppsperspektiv? Metod och urval för uppsatsen innefattade åtta kvalitativt halvstrukturerade individuella intervjuer, vilka genomfördes med fyra äldre omsorgstagare på äldreboenden. Utifrån ett övergripande livsloppsperspektiv analyserades livsberättelserna med hjälp av sociologisk- och psykosocial utvecklingsteori. Som analysmetod användes narrativ analysmetod; helhetsperspektiv med fokus på innehåll baserat på en abduktiv forskningsstrategi. Av denna undersökning framkom flera centrala slutsatser. Re-sultaten visar på vikten av att tala om minnen samt betydelsen av nära relationer för bevarandet av den egna identiteten och minskad känsla av ensamhet. Vidare framkom upplevelser av självbestämmande som villkorat bibehållna kroppsfunkt-ioner. De äldres livssyn föreföll bero på både personlighet och mer objektiva livs-omständigheter. Uppsatsen visar att äldres livsberättelser kan användas som en bidragande faktor till att utveckla ett individanpassat arbetssätt inom äldreomsor-gen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)