H&M ett kritiserat men hållbart företag? : En kvalitativ innehållsanalys av H&Ms hållbarhetsredovisning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Isak Mimer; Anton Lindh; [2022]

Nyckelord: CSR; H M; hållbarhet; legitimitet;

Sammanfattning: Denna uppsats undersöker hur kritik från media kan ha påverkat innehållet i H&Mshållbarhetsredovisningar utifrån ett legitimitetsperspektiv. Den studerade tidsperioden är detintervall som H&M har redovisat externa hållbarhetsrapporter mellan 2002 till 2020.Undersökningen operationaliseras genom en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av enkodifiering av termer, i syfte av att använda som sökord för att avgränsa det empiriskaunderlaget. Genom de utvalda legitimitetsteorierna kommer vi fram till att H&M har bemöttsamhällets förväntningar genom en förändring av innehållet som gör att de bygger sinlegitimitet. Den upptäckta förändringen utgörs av ett fokusskifte som består av enomdefinition av H&Ms leverantörskedja, att begreppet Living wage avhandlas men även attinnehåll som berör child labour diskuteras mindre över den undersökta tidsperioden

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)