Koffein och muskulär uthållighet : En studie om koffeinets roll för prestationsförmågan

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Koffein är en populär substans som konsumeras i stora mängder världen över och dess prestationshöjande effekt har studerats i många studier genom åren. Framför allt ses en effekt vid uthållighetstest på 30-60 min vid intag av 3-6 mg/kg koffein. I denna studie med 10 måttligt tränade individer med oregelbundna konsumtionsvanor av koffein var syftet att undersöka om muskulär uthållighet kan öka efter koffeinkonsumtion. Studien bestod av ett cykeltest och ett efterföljande benpresstest på 65 % av maximal ansträngning där varje individ genomförde ett placebotest och ett koffeintest. Studiens dos av 200 mg koffein motsvarade för samtliga testpersoner en låg dos som understeg 3 mg/kg kroppsvikt. Konsumtion av koffein resulterade i en signifikant minskning av pulsen efter koffeinkonsumtion med ett p-värde på 0,045. Vid koffeinintag var medelpulsen 77,9 ± 6,6 och 82,2 ± 7,2 vid intag av placebo där det i genomsnitt var en pulsminskning på 5,2 % och 4,3 slag mindre/minut av koffein. Den upplevda ansträngningen skattades också lägre vid intag av koffein men skillnaden mellan koffein och placebo var inte signifikant (p=0,18). Den upplevda ansträngningen skattades till 14,4 ± 1,9 med koffein och 16 ± 2,5 med placebo. I benpresstestet genomförde koffeingruppen 1,9 repetitioner fler än i placebogruppen med ett medelvärde på 21,5 ± 6,5 och 19,6 ± 6,4. Skillnaden mellan koffein och placebo var dock inte signifikant med ett p-värde på 0,317. Studien visar att koffein i låga doser kan påverka ansträngningsgraden men en signifikant ökning av den muskulära uthålligheten med ett benpresstest uteblev.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)