Utveckling och validering av ett frågeformulär för utvärdering av effekten av en kurs i Aktiv Kommunikation

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Syfte: Att utveckla och validera ett kliniskt användbart frågeformulär för utvärdering av effekten av en kurs i Aktiv Kommunikation (AK). Metod: Ett frågeformulär utvecklades och reviderades utifrån kommentarer sprungna ur granskning genomförd av en grupp tidigare kursdeltagare och av ett antal kursledare i Aktiv Kommunikation. Formuläret fylldes sedan i av 61 andra, tidigare kursdeltagare. Ytterligare test av frågeformuläret utfördes där tolv personer, som ännu inte påbörjat kurs, besvarade frågeformuläret både före och efter genomgången kurs. Resultat: Svarsfrekvensen var 84% vilket innebär att deltagarna upplevde frågeformuläret motiverande. Svarsanalys visade att några frågor krävde omformulering samt att två frågor behövde strykas. Analys av det nya frågeformulärets begreppsvaliditet (med de två ovan nämnda frågorna uteslutna) gjordes med faktoranalys och gav en förklaringsgrad på 64%. Analys av formulärets reliabilitet gav ett Cronbach´s alpha på 0,8. Analys av svaren från före/eftermätningen visade att frågeformuläret gick att använda även före kurs i AK. Slutsats: Uträkningar visar att frågeformuläret efter att två frågor uteslutits har god validitet och reliabilitet. Både de kliniskt verksamma och deltagarna i studien anser att frågeformuläret fungerar väl. Studiens författare rekommenderar dock nödvändiga revideringar och ytterligare validering innan formuläret tas i bruk kliniskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)