Vilka förändringar i känsloreglering sker i samband med ERGT-behandling?

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för psykologi

Sammanfattning: ERGT är en gruppbehandling som i Sverige idag ges till patienter i psykiatrisk öppenvård och som syftar till att hjälpa patienter till minskad användning av destruktiva beteendemönster genom att främja mer adaptiv känsloreglering. Patienterna som deltog i denna studie har genomgått ERGT vid mottagningen för Dialektisk Beteende Terapi på en psykiatrisk klinik i södra Sverige. Denna studie är en före och eftermätning och har utförts som ett led i ett kvalitetssäkringsarbete vid den aktuella psykiatriska kliniken. Studien ämnar undersöka vilka förändringar som sker i känsloreglering i samband med ERGT-behandling om patienternas förekomst av självdestruktiva beteenden och deras välbefinnande ändrats efter behandlingen. Data från självskattningsformulär som avsåg att mäta känsloreglering, välbefinnande och förekomst av självdestruktiva beteenden och som administrerats av terapeuterna vid DBT-mottagningen har analyserats. Sammanfattningsvis framkommer det i denna studie förändringar i känsloreglering i samband med ERGT-behandling. De mest påtagliga är att deltagarna har ökat sin förmåga till känsloreglering genom att förbättra sin kapacitet till målinriktat beteende, till bättre impulskontroll och till att kunna tillämpa mer adaptiva hanteringsstrategier vid förekomst av negativ affekt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)