Anhörigas upplevelser och erfarenheter av sjuksköterskans bemötande i omvårdnad av patienter med demenssjukdom

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Bakgrund: Demens är en vanlig sjukdom i Sverige som ökar i takt med att människor lever längre. Demenssjukdomen kallas även för “de anhörigas sjukdom” eftersom den endast inte drabbar personen som får diagnosen, utan också de som befinner sig i den demenssjukes emotionella närhet. Anhöriga går igenom flera psykologiska faser under sjukdomsförloppet där bland annat en av dessa introducerar vikten av sjuksköterskans bemötande i samband med omvårdnaden av den demenssjuke. Syfte: Syftet med denna litteraturstudie är att studera och sammanställa hur anhöriga till demenssjuka patienter upplever och erfar sjuksköterskans bemötande i samband med omvårdnad. Metod: En litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats från sökning i CINAHL, PubMed och PsycInfo. Samtliga artiklar har genomgått en kvalitetsgranskning och innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenteras utifrån tre kategorier: “Information”, “Delaktighet i omvårdnaden” och “Behov av trygghet” och genererade fyra subkategorier som kunde knytas till anhörigas upplevelser av sjuksköterskans bemötande i samband med omvårdnad av demenssjuka patienter. Konklusion: Litteraturstudien visar att anhöriga till demenssjuka patienter upplever och erfar sjuksköterskans bemötande på liknande sätt i olika länder. Det fanns vilja av anhöriga att ta del av information kring omvårdnaden och om sin näras sjukdom, känna delaktighet i omvårdnaden och trygghet vid hög personalomsättning. Organisationen av hälso -och sjukvården har betydelse för huruvida anhöriga känner sig bemötta.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)