”Det är länken mellan kund och kök som skall få gästen att äta!” - En studie om måltidsföreståndares uppfattningar om hälsa

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

Sammanfattning: Denna kandidatuppsats tar bland annat sin utgångspunkt i modellen Måltidens fem aspekter (MFA) och hur man kan arbeta med modellens olika delar för att verka hälsofrämjande mot sina gäster. En annan utgångspunkt är olika defintioner av begreppet hälsa. För datainsamlingen har interjuver genomförts med måltidsföreståndare inom ett brett spann av områden, i det här fallet sjukhus, skola, äldreomsorg samt personalrestaurang, inom både privat och offentlig sektor inom Västra Götalands län. Resultatet visar att måltidsföreståndarna har olika syn på hälsobegreppet beroende på utbildningsbakgrund. Det framkommer också att de arbetar med MFA inom verksamheternas olika delar för att främja hälsa hos sina gäster. Här finns vissa likheter mellan respondenterna i angreppsättet men också skillnader. Gemensamt för samtliga måltidsföreståndare är att man främst fokuserar på produktaspekten av MFA. Att garantera serveringen av hälsosam mat är dock viktigare i den offentliga sektorn än den privata då man måste uppfylla Svenska Näringsrekommendationer (SNR) för den verksamhet man ansvarar för. Förutom denna del fokuseras det i varierande grad på dom andra delarna i MFA dvs styrsystem, rum, möte och atmosfär. Slutsatsen blir att forskningen fortsättningsvis bör fokusera på att undersöka vad som är gemensamt för de goda exempel man funnit i olika verksamheter. En hälsofrämjande modell skulle kunna användas23som ett pedagogiskt verktyg för att enkelt visa på hur man kan arbeta med olika delar för att skapa en mer hälsofrämjande verksamhet. Detta skulle kunna ge stöd till måltidsföreståndarna så att de satsar på att implementera den kunskap man kommit fram till i sina egna verksamheter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)