Polska diminutiv i svensk översättning

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Slaviska språk

Sammanfattning: Ordbildningskategorin diminutiv är ett utmärkande drag i det polska språket, men inte lika framträdande i svenskan. Uppsatsens syfte är att undersöka hur polska diminutiva former har översatts till svenska. Först presenteras en forskningsbakgrund och definition av begreppet diminutiv, sedan följer en teoretisk genomgång om översättning. Materialet för uppsatsen består av olika prosatexter: två noveller ur novellsamlingen Gra na wielu bębenkach (Spel på många små trummor) av Olga Tokarczuk (2001) och Le Petit Prince (Lille prinsen/ Mały Książę) av Antoine de Saint-Exupéry (1946/1987). Utgångspunkten har varit de polska novellerna och den polska översättningen av Mały Książę, där substantiv, adjektiv och adverb med diminutiva suffix har markerats. Därefter har motsvarande ställe i de svenska översättningarna markerats och analyserats. Det franska originalet agerar som referens i jämförelsen av en polsk och svensk översättning. Analysen av de utvalda texterna visar att polskan oftare använder diminutiva suffix än svenskan och att svenskan uttrycker diminutivitet på andra sätt än med ändelser. I en del fall har den svenske översättaren använt adjektiv eller lexikala alternativ för att återge de polska diminutiven. I andra fall har de polska diminutiva formerna inte översatts alls.  I jämförelse med den franskan texten, visade det sig att den polska översättaren lagt till diminutiva former trots att de inte finns i originalet eller i den svenska översättningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)