Muntlig kommunikation i ett språkutvecklande klassrum

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt har språkutvecklande arbete genom muntlig kommunikation som utgångspunkt. Baserat på frågeställningen “Hur påverkar olika former av muntlig kommunikation elevers språkutveckling?” är syftet med kunskapsöversikten att undersöka hur lärare kan använda muntliga kommunikationsformer som verktyg i undervisningen i årskurs F-3. Vidare vill vi undersöka lärarens roll i ett språkutvecklande arbete samt hur andraspråkselevers språkutveckling kan främjas. Utifrån vetenskapliga artiklar presenterar vi en översikt av området. Resultatet visar att lärare använder dialogiska- samt monologiska samtalsmönster i undervisningen. Vidare är katederundervisning fortfarande vanligt förekommande i svenska skolor vilket kan leda till att elevers tankar och kunskaper inte utmanas. Resultatet visar även att andraspråkselevers språkutveckling är beroende av stöttning från läraren samt bör inledas med kontextbunden undervisning. Slutsatsen är att samtliga studier visar att muntlig kommunikation är nödvändig i det språkutvecklande arbetet. Dialogiska samtalsmönster främjar det språkutvecklande arbetet och utmanar elever medan monologiska samtalsmönster sätter läraren i fokus och hämmar elevers utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)