Motivation : Hur lärare motiverar inaktiva/lågaktiva barn i skolan till rörelse under lektionerna i idrott och hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

Författare: Leyli Lisa Almali; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syfte och frågeställning Syftet med denna uppsats är att undersöka hur man som idrottslärare kan motivera inaktivasamt lågaktiva barn till fysisk rörelse under idrottstimmar. Frågeställningar: • Vilka strategier använder idrottslärare för att motivera inaktiva elever till att delta iundervisningen? • Hur fungerar dessa strategier? Metod Studien har en kvalitativ ansats och består av intervjuer och observationer, detta för att hittasvar på studiens frågeställningar. Fyra olika idrottslärare har intervjuats, två av dessa lärarehar även observerats under deras lektion. I studien har tre slumpmässigt valda klasserobserverats. Studiens teoretiska utgångspunkt är motivationsteorin. Resultat Studien visar att positiv feedback är en stor källa till motivation. Genom att skapameningsfullhet i ämnet idrott och hälsa så ökar man motivationen hos barnen. Dessa strategierfungerade till stor del hos alla barn. Slutsats Det är viktigt att skapa meningsfullhet för eleverna för att de ska känna motivation. Men ävensom lärare att finna motivation i sitt arbete 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)