Vägen tillbaka till arbete : En kvalitativ studie om faktorer som upplevs hjälpa individer tillbaka till arbetet

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Författare: Jenny Karlsson; [2017]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Sjukskrivningarna har under många år ökat i Sverige och kommit att bli ett folkhälsoproblem. Kostnaderna för dessa är idag ett av våra allvarligaste problem i samhället och en av de viktigaste politiska frågorna. Långtidssjukskrivningar och förtidspensioneringar kostar det svenska samhället ungefär 110 miljarder kronor per år. Det är därför viktigt att inte bara titta på vad som gör människor sjuka utan också se till vad det egentligen är som hjälper dessa människor tillbaka till arbetlivet igen. Syftet med denna uppsats är:att få en ökad förståelse för hur kvinnor i det svenska samhället upplever vägen tillbaka från en sjukskrivning och vad de ser som framgångsfaktorer för att komma tillbaka till sitt tidigare, eller ett annat arbete, efter en längre tids sjukskrivning.De frågeställningar som har behandlats är: Hur beskriver intervjupersonerna processen att komma tillbaka till ett arbete efter en längre tids sjukskrivning? Samt:Hur kan återgången förklaras med avstamp i begreppet socialt stöd? De teorier som utgåtts ifrån är Karasek och Theorells (1990) teori om krav, kontroll och socialt stöd samt James S. House (1981) teori om socialt stöd.Det har intervjuats 6 kvinnor i blandade åldrar där resultatet visar att återgången settolika ut beroende på varför en sjukskrivning har uppstått. Hälften av kvinnorna valde att byta jobb efter sjukskrivningen vilket kan nämnas som en framgångsfaktor. Även arbetsprövning tycks ha varit en viktig del för någon. Socialt stöd har funnits på något sätt för alla och även varit olika viktigt beroendepå anledningen till sjukskrivning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)