FACEBOOK – HÄR SNACKAR VI POLITIK - En jämförande studie av riksdagspartiernas användning av Facebook i valrörelser

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Sammanfattning: Syfte: Syftet med studien är att beskriva hur svenska politiska partier har använt sig av Facebook under de två senaste riksdagsvalen för att kommunicera med mottagarna.Teori: Studier i politisk kommunikation på sociala medier, nätverkslogik och dagordningsteorinMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: 1085 inlägg som riksdagspartierna publicerade på Facebook under månaden innan riksdagsvalen 2014 och 2018Resultat: Undersökningen visade att riksdagspartierna har förändrat sin kommunikation på Facebook i flera avseenden mellan valrörelserna 2014 och 2018. I andra delar av kommunikationen har de valt att behålla sin strategi från 2014. Resultaten pekar på att riksdagspartierna under båda valrörelserna främst skapar sitt eget innehåll, snarare än att förmedla redan publicerat innehåll via sina Facebook-sidor. Det är ett monologperspektiv som har präglat kommunikationen i de två senaste riksdagsvalen där en majoritet av publicerade inlägg har haft som syfte att informera användaren. Sakfrågor, valkampanj eller nyhetsförmedling har varit de dominerande typerna av publiceringar under valrörelserna. Resultatet visar också på att foton har varit det mest framträdande formatet vid publiceringar, och under 2018 blev rörlig bild högt prioriterat hos partierna, samtidigt som länkat material såg en minskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)