Yrkesrollens balansgång mellan relation och arbetsrätt : En kvalitativ intervjustudie inom personlig assistans, inspirerad av grundad teori

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

Sammanfattning: Yrkeskategorin personlig assistans uppkom 1994 genom assistansreformen. Yrketsyftar till att främja jämlika levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet förmänniskor med funktionshinder. Yrket kan upplevas som svårt då den personligaassistenten dras mellan två lagrum; brukarens självbestämmande kontra den egnaarbetsmiljön. Syftet med studien var att undersöka hur personliga assistenter,anställda av Halmstad kommun, upplever sitt yrke då yrkeskategorin är starktpåverkad av brukarens lagstadgade rättigheter. Studien genomfördes genomvägledning av följande frågeställningar: Hur beskriver assistenter sin relation till brukare ochvad har relationen för betydelse för assistentens upplevelse av arbetet? Hur upplever assistenter attderas arbetsrättsliga behov tillgodoses? Hur upplever assistenterna att brukarnas socialrättsligabehov tillgodoses? Denna studie var uppdragsbaserad och ämnet valdes utifrån behovfrån socialförvaltningen i Halmstad kommun. Studien genomfördes med hjälp av enkvalitativ undersökning med inspiration av grundad teori som metod.Datainsamlingen utfördes genom sju stycken semistrukturerade intervjuer. Urvaletavgränsades till personliga assistenter anställda av socialförvaltningen i Halmstadkommun. Med inspiration av grundad teori togs en faktisk teori fram. Denna teorivisar att yrkeskategorin vilar på ett trepartsförhållande där brukare, arbetsgivare ochassistent deltar. Teorin kan ge förklaring på vad arbetsgivaren kan göra för att skapabättre arbetsförhållanden för assistenten och vidare förbättra relationen mellanassistent och brukare. Då tidigare forskning indikerar att det finns en kunskapsluckainom denna yrkeskategori var valet av metod relevant för att synliggöra möjligamodeller och teorier för yrkeskategorin. Den framtagna teorin kan vara till nytta föratt bättre förstå vad som påverkar medarbetarna inom denna yrkeskategori.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)