Livet efter stomioperation : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer i tjock-eller ändtarmen, inflammatoriska tarmsjukdomar eller medfödda missbildningar kan leda till att en stomioperation blir nödvändig för många patienter. Tidigare forskning belyser vikten av stöd och hjälp från sjuksköterskor och närstående i den pågående processen. Samtidigt framkommer det att sjuksköterskor kan ha bristande kunskap kring stomivård, vilket kan påverka patienter i den livsförändrande situationen med stomi. Syfte: Syftet är att skapa en översikt av patienters erfarenheter av att leva med stomi. Metod: En allmän litteraturöversikt, med analys av både kvantitativa och kvalitativa artiklar.Resultat: Resultatet utgjordes av fyra teman. Likheter och skillnader iutmaningar i vardagen med stomi, andra som en resurs i anpassningen till livet med stomi, erfarenheter av bristfällig information och utbildning och acceptans. Slutsatser: Omställningen till livet med stomi blir större än förväntat och påverkar patienter både fysiskt och psykiskt. Sjuksköterskor och närstående har en väsentlig roll i att stödja patienter i den pågående processen. Patienter hade erfarenhet av bristande kunskap hos sjuksköterskor gällande stomivård, vilket sen också mynnade ut i en bristande kunskap hos de själva. Med ökad kunskap kring omvårdnaden av patienter med stomi kan förutsättningarna för sjuksköterskors möjlighet att ge en god och tillförlitlig vård öka. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)