Styrning inom studentnationer i Uppsala : motivationens påverkan

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Den ideella sektorn ses som komplex och heterogen, vilket försvåras ytterligare av att många organisationer idag efterliknar den struktur av vinstdrivande företag. För att belysa detta har uppsatsen som syfte att undersöka en egen kategori av ideella organisationer som genom sin egna lagstiftning differentierar sig från andra organisationer, nämligen studentnationerna vid Uppsala universitet. Stockholms nation, Södermanlands-Nerikes nation och Östgöta nation analyseras i syfte att undersöka hur styrsystem och kontrollmekanismer används för att kontrollera beteenden hos den ideella arbetskraften bestående av studenter, samt motivationens betydelse i styrprocessen. Den metodiska ansatsen för studien är genom intervjuer med personer inom nationernas ledning. Resultaten visade att nationernas styrprocesser var likartad, med övervägande fokus på belöning/kompensation, administrativa kontroller och kultur och mindre på planering och cybernetik. Studiens slutsats poängterar studenternas inre motivation som avgörande vid utformningen av nationernas styrprocess, utan en upplevd inre motivation blir tillämpningen av styrsystem och kontroller ett meningslöst projekt. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)