Utveckling av cykelnätet i Upplands Väsby kommun : En multikriterieanalys

Detta är en Master-uppsats från KTH/Industriell ekologi

Författare: Johanna Qvarfordt; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Transportsektorn är en av de största bidragare till klimatförändringar idag, där en stor andel är bilburna persontransporter under 5km. Många av dessa resor skulle kunna ersättas med cykel som både har folkhälsofördelar och är ett klimat- och miljöneutralt transportmedel. För att andelen cyklister ska kunna öka krävs att det finns en bra och tillgänglig cykelinfrastruktur. I länder som Holland och Danmark har den stora satsningen på cykelvänlig infrastruktur resulterat i att ett sort antal personer väljer att cykla istället för att åka bil. I detta arbete tas lösningar fram för att utveckla cykelnätet i Upplands Väsby kommun, vilket ska resultera i att fler resor företas med cykel. De vägar som inkluderas här är Ekebovägen och Valhallavägen samt en sträcka längs med Stockholmsvägen. Alla tre sträckor saknar idag cykelinfrastruktur och kommunen planerar att inom de närmaste åren åtgärda detta. En omfattande litteraturstudie utfördes i ämnet cykelinfrastruktur för att få en förståelse för hur förutsättningarna ser ut idag. Kunskapen om cykelinfrastruktur användes sedan för att ta fram ett antal hypotetiska lösningsförslag till de tre vägarna. Att designa infrastruktur är ett komplext problem och eftersom det idag inte finns några formella standarder, råd eller riktlinjer för cykelinfrastruktur i Sverige varierar kvalitén mellan kommunerna. För att utvärdera de olika lösningarna som tagits fram i detta arbete utfördes en multikriterieanalys. Analysverktyget strukturerar komplex information där lösningar ställs mot ett antal kriterier som definierar bra cykelinfrastruktur. Analysen resulterar sedan i ett svar på hur väl lösningarna uppfyller kriterierna och ger då en tydlig bild av vilka lösningar som är att föredra. Bland alla lösningar som togs fram för de tre vägarna, uppfyllde följande lösningar kriterierna bäst:

  • Ekebovägen- Dubbelriktad cykelbana på västsidan

  • Stockholmsvägen- Överfart över Stockholmsvägen i korsningen vid Smedbyvägen

  • Valhallavägen- En 2-1 väg längs med hela Valhallavägen

    Resultaten i analysen skiljer sig dock lite bland lösningsalternativen som rankats mellan 1 och 5, därför bör alla de lösningarna anses som användbara och utgöra underlag för ytterligare utveckling och utvärdering. Förslaget är att sätta in de användbara lösningarna i ett bredare kontext där hänsyn tas till hela vägprojektet så att även gång- och motortrafikanter inkluderas. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)