Utomhusfysioterapi : en studie av utemiljöns användbarhet vid ett rehabiliteringscenter

Detta är en Master-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att analysera den fysiska utemiljön och bruket av den vid ett rehabiliteringscenter för att kunna identifiera och utveckla tillgängliga och användbara utemiljöer för fysioterapi. För att nå syftet har de fysiska egenskaperna i utemiljön analyserats, fysioterapeuternas bruk av och syn på utemiljön kartlagts och likaså den fysiska tillgängligheten. De metoder som använts är dagboksenkät, gåtursintervju och tillgänglighetsanalys samt en platsanalys av trädgården och de nära omgivningarna. Utgångspunkten togs i miljöpsykologisk teoribildning och modeller om preferens, hälsoträdgårdens komponenter samt perspektivet stödjande miljö kring varsam och inspirerande design inklusive de åtta parkkaraktärerna. Den undersökta utomhusmiljön tillhör Unicare Bakke, ett rehabiliteringscenter i Norge. De deltagande 12 fysioterapeuterna arbetar på rehabiliteringscentret och de fem deltagande patienterna i tillgänglighetsanalysen var på rehabilitering i verksamheten. Utomhusmiljön visade sig ha hög preferens, innehålla både varsam och inspirerande design, inklusive de åtta parkkaraktärerna. Kopplat till triangeln om den stödjande miljön så innehåller miljön element för personer med olika grad av välbefinnande. Den har därmed goda förutsättningar att fungera som en komplett hälsoträdgård, en arena för både terapeutiska inslag och återhämtning. Samtidigt uppdagades att stora områden bortom övergångszonen närmast huset är otillgängliga för patienter med måttlig till svår funktionsnedsättning och särskilt gällde det de mer restorativa gröna omgivningarna. Konklusionen är att möjligheterna till fysioterapeutiska interventioner är många för dem med ingen eller liten funktionsnedsättning medan antalet är högst begränsat för de med måttlig till svår. Tillgänglighetsproblemen beror både på att den naturliga miljön innehåller fysiska utmaningar i form av kuperad terräng och varierade underlag och på att miljön inte är tillgänglighetsanpassad i tillräcklig grad. Den dåliga tillgängligheten resulterar i att fysioterapeuterna inte får användning av utemiljön i den grad de önskar och sett ur ett patientperspektiv så exkluderas de med måttlig till svår funktionsnedsättning i stor grad från såväl utomhusfysioterapi som från möjligheten till återhämtning. Arbetet belyser hur studiet av miljöer för utomhusfysioterapi behöver utgå från patienters variation i fysisk funktion. För att kunna erbjuda utomhusfysioterapi till alla patienter, oavsett funktionsnedsättning, så behöver utemiljön tillrättaläggas, så att den blir tillgänglig och aktiviteter möjliga.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)